Čo ponúkame

Ako výskumno-vývojová spoločnosť ponúkame našim zákazníkom kompletné služby, čo znamená, že spolu so zákazníkom najskôr presne definujeme jeho požiadavky, ponúkneme riešenie a následne navrhneme, vyvinieme a odskúšame výsledný produkt. Využívajúc najnovšie počítačové technológie a software (CAD, IDEAS) spracovávame a dodávame v rámci vývoja pre zákazníka kompletnú technickú dokumentáciu (TD) pre funkčný vzor, prototyp a sériovú výrobu. Popri dodávke TD zabezpečujeme aj výrobu výstupov nášho vývoja vrátane funkčného vzoru a prototypu. V rámci každej vývojovej úlohy plánujeme, organizujeme, vykonávame a vyhodnocujeme všetky testy a skúšky za účelom certifikácie a preukázania zhody výsledného produktu vývoja s technicko-taktickými parametrami požadovanými zákazníkom. Naša prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec je jediná štátom akreditovaná skúšobňa oprávnená vydávať certifikáty pre zbraňové systémy, muníciu, výbušniny, ručné zbrane a iné výrobky vojenského charakteru.


KONŠTRUKTA – Defence, a.s. sa usiluje o prienik na zahraničné trhy, k čomu by nám mala napomôcť naša dobrá znalosť rôznych zbrojných systémov, ktoré sú vo veľkých počtoch zavedené v štátoch Európy, stredného a ďalekého východu a Afriky. Vieme, že v týchto štátoch existuje reálna potreba modernizovať zavedené zbraňové systémy, ktoré čím ďalej tým viac zastarávajú. Očakávame, že potreba modernizovať tieto systémy bude narastať s pokračujúcim znižovaním národných rozpočtov pre obranu. Preto sme pripravení ponúknuť naše skúsenosti a odborné znalosti pri vývoji vysoko účinných a cenovo efektívnych modernizačných riešení pre tieto existujúce systémy. S cieľom ponúknuť kvalifikované služby aj tým zákazníkom, ktorí majú záujem modernizovať existujúce "východné" systémy na "západné" štandardy, KONŠTRUKTA - Defence sa rýchlo prispôsobuje a aplikuje pri svojej práci štandardy a normy NATO. Za týmto účelom sme zaviedli systém manažérstva kvality pre vývoj, skúšobníctvo a výrobu špeciálnej techniky ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000, kde sme určili politiku organizácie spoločnú aj pre systém environmentálneho manažérstva. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, pridelil našej spoločnosti Kód výrobcu/dodávateľa NCAGE1090M. V júni 2005 KONŠTRUKTA - Defence, a.s. získala potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, vydaná Národným bezpečnostným úradom na stupeň utajenia – dôverné.