Skúšky ručných palných zbraní a streliva

Členstvo v medzinárodnej organizácii C.I.P.


Úradná skúšobňa zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec je v postavení národnej skúšobne Slovenskej republiky v rámci členstva v Medzinárodnej stálej komisii pre skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.), ktorej členom je od r. 1996 i Slovenská republika.

Medzinárodné audity potvrdili schopnosť tejto skúšobne vykonávať skúšky na úrovni potrebnej k splneniu požiadavky na vzájomné uznávanie skúšobných značiek zbraní a streliva medzi členskými krajinami C.I.P.

Aktívna účasť na zasadnutiach pracovných skupín, subkomisií a na plenárnych zasadnutiach poskytuje možnosť podieľať sa na tvorbe skúšobných predpisov a na vytváraní predpokladov zabezpečenia objektívnych a konformných podmienok skúšania.

V súlade s odporúčaním C.I.P. a podľa § 38 zákona o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z.z. vykonáva skúšobňa periodické overovanie zbraní tzv. tlakovou skúškou, pri ktorej je zbraň vystavená pôsobeniu vyššieho tlaku prachových plynov, vznikajúcich pri použití špeciálneho skúšobného streliva. Držitelia zbraní si môžu dohovoriť termín predloženia zbraní na overenie bezpečnosti na adrese uvedenej v kontakte.