Tlačivá

Názov dokumentu


SMERNICA RADY 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie

stiahnuť

NARIADENIE VLÁDY č.179 Slovenskej republiky zo 16. mája 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení NARIADENIA VLÁDY č. 294 Slovenskej republiky z 5. júna 2002

stiahnuťSMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

stiahnuť

Žiadosť o posúdenie zhody výrobku

stiahnuťPoverenie o zatrieďovaní nebezpečných vecí pre prepravu

stiahnuť

Príloha k rozhodnutiu č. 60/2011/013/2 zo dňa 2.3.2011 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-077

stiahnuť